Koti
Ylös
Merkki- ja kirjatilaukset
Historiasivut
Johtokunta
Säännöt
Kuvia
Kokouspöytäkirjat
Liity jäseneksi
Jäsenmaksu
Joensuu 2010
Tuusula 2013

Sukuseura Facebookissa

Päivitys 23.11.2013

 

Tutkimustyön aiheen valinnan kanssa painiskelevat opiskelevat nuoret  sukulaiset!

OPINNÄYTETUTKIMUKSET PALVELEMAAN SUKUA

Opiskelijan opinnäytetyö jää liian usein vain tieteellisen  tutkimuksen  harjoitukseksi, eikä siitä ole hyötyä muille.

Olisi hyvä, jos työn tulokset palvelisivat myös muita. Miksi ei  siis esimerkiksi Kotilaisten sukua?

Leo Kotilainen 

Opinnäytetyössä on kyse tieteellisen tutkimuksen harjoittelusta. Opiskelija voi itse ehdottaa opinnäytetyönsä aiheen, vaikka  varsinaisen päätöksen siitä tekeekin työn ohjaaja. Ohjaajalla on mahdollisuuksia hyväksyä myös opiskelijan ehdottama  aihepiiri. Hänen täytyy vain voida muotoilla opiskelijan  ehdottamasta aihepiiristä kyseistä tieteenalaa palveleva  täsmennetty tutkimusaihe.

Sukututkimus sellaisenaan soveltuu vain harvoin opinnäytetyöksi. Sen  sijaan olemassa olevat sukututkimukset tai muut sukuun liittyvät  rekisterit voivat olla pohjana varsinaiselle tutkimustyölle ja sen  aiheen muotoilulle.

Tällaista sukuun liittyvää tutkimusaineistoa  ja muita selvityksiä on jo olemassa suvun jäsenten hallussa. Kuluvan  talven aikana niitä vähitellen kerätään ja tallennetaan Kotilaisten Historiarekisteriin. Syksystä 2001 alkaen voimme odottaa  niiden olevan käytettävissä Internetin avulla.

Nyt aluksi rekisteri sisältää pääasiassa kertomuksia ja  luetteloita mutta myös tutkimuksia. Rekisteristä on erillinen juttu  tässä lehdessä. Aineistosta mainittakoon esimerkkinä isäntien  ja heidän omistuksessaan olleiden talojen luettelo Kivijärven--Viitasaaren sukuhaarasta vv 1613--2000.

Esimerkiksi edellä mainittu luettelo voi siis olla tulevan  opinnäytetyön lähtökohta monillakin tieteen aloilla. Yhdessä  työn ohjaajan kanssa voidaan sitten muokata sopiva aihe riippuen mihin  laajempaan tutkimusohjelmaan kyseinen opinnäytetyö liittyy.  Mainitsen muutaman kirjoittajan laatiman esimerkin:

Yhteiskuntatieteellisellä alalla: ”Tyttöjen aseman muutokset  perinnön jaossa kyseisessä Kotilaisten sukuhaarassa verrattuna  kulloiseenkin lainsäädäntöön” tai ”Kyseisen sukuhaaran  jäsenistön ammattijakauman muutokset ja siihen vaikuttaneet  tekijät”

Maatalous-metsätieteen alalla: ”Maaperän laadun huomioon ottaminen  perintömaan jaossa tiloja koskevan kartta- ja muun kirjallisen  materiaalin valossa”.

Lääketieteessä: ”Kotilaisten sukuhaarassa esiintyneet  perinnölliset sairaudet tehtyjen kuolemansyyn merkintöjen valossa”.

Esimerkkien on tarkoitus valaista, miten olemassa olevaa suvun  aineistoa voidaan sovittaa yhteen kulloisenkin tieteen alan tutkimusta  palvelevaksi tausta-aineistoksi. Aiheen hyväksyy aina kyseinen  oppituolin haltija tutkinnon vaatimasta näkökulmasta. Kyseisen  tieteen alan ja opiskelijan koulutuksen tarpeet ovat tietenkin  etusijalla, mutta samalla suvulle kertyy vähitellen meitä palvelevaa  aineistoa.

On helppo nähdä, mikä hyöty tällaisesta olisi Kotilaisten  sukuseuralle ja kaikille asiasta kiinnostuneille sukulaisille. Olen  varma, että pitkän päälle myös näitä tieteellisiä  opinnäytetöitä saadaan Kotilaisten historiarekisteriin. Tosin se  vaatii aktiivisuutta opiskelijoilta ja vähän heidän  vanhemmiltaankin.

Käytännön toimenpiteitä asiasta kiinnostuneille opiskelijoille 

Ottakaa ensin yhteyttä allekirjoittaneeseen. Keskustellaan olemassa  olevasta perusmateriaalista ja sen soveltumisesta juuri siinä  tapauksessa puheena olevaan tieteen alaan. Vasta sen jälkeen kannattaa  asiasta tehdä tutkimusaiheeseen liittyviä esityksiä. 

Kotilaisten  kotisivut ja historiarekisteri avataan tämän vuoden puolella. Ilmeisesti vasta ensi keväästä alkaen historiarekisteriinkin on  kertynyt riittävästi aineistoa keskustelun pohjaksi.

 Leo Kotilainen, Kauppatie 76 C 20

44590 Vuorilahti, p. (014) 537 212